Behandelvoorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een diëtist van W.K. Schreuder-Stokdijk en haar cliënt en/of opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.

Verhindering

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar u bent verhinderd, dan dient u de afspraak telefonisch minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen en/of te verzetten. Wanneer u de afspraak niet of niet tijdig af heeft gezegd, dan wordt de voor u geplande tijd wel in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet bij uw zorgverzekeraar terugvragen en zijn dus voor uw eigen rekening.

Afspraken kunnen niet worden verzet of geannuleerd per email of sms. Een annulering via email of sms wordt niet geaccepteerd en wordt gezien als een niet-afgezegde afspraak. De kosten voor het geplande consult komen in dat geval voor uw eigen rekening.

Bij verhindering op een dag volgend op een weekend of op een erkende feestdag(en) gaat de termijn van 24 uur in om 17.00 uur op de laatste voorgaande werkdag. Een afspraak op maandag dient daarom bij verhindering voor 17.00 uur op de voorgaande vrijdag telefonisch te worden afgezegd.

Tarieven

De diëtist wordt vergoed uit het basispakket. Het gaat om 3 behandeluren die gelijk staan aan ongeveer 4-6 consulten. Wanneer u nog niet door uw eigen risico heen bent, zullen de dieetkosten eerst door u betaald moeten worden tot u het bedrag dat geldt voor uw eigen risico bereikt heeft. Wanneer u aanvullend verzekerd bent kunnen er extra uren dieetzorg in uw pakket zitten. Kijk hiervoor uw polisvoorwaarden na.

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie omtrent de vergoeding die u krijgt voor de diëtist. Wanneer uit onze administratie blijkt dat u niet aanvullend verzekerd bent, terwijl u zelf vergoeding denkt te krijgen voor de diëtist, ontvangt u van ons eerst een factuur die u vervolgens kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Betaling

Indien u de rekening niet tijdig heeft betaald binnen het gestelde termijn (21 dagen), zal W.K. Schreuder-Stokdijk u eenmalig één herinnering sturen. Indien deze niet binnen de gestelde termijn van 7 dagen wordt voldaan, zal W.K. Schreuder-Stokdijk de factuur ter incasso geven. Hierbij worden tevens de wettelijke rente op de betreffende factuur en incassokosten in rekening gebracht.

Verschuldigdheid

Ter zake van de juistheid van de factuur zijn de gegevens van de administratie van de diëtisten van W.K. Schreuder-Stokdijk bindend, tenzij het tegendeel wordt bewezen.


Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtisten van W.K. Schreuder-Stokdijk is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat is te garanderen. W.K. Schreuder-Stokdijk sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door W.K. Schreuder-Stokdijk versterkte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de W.K. Schreuder-Stokdijk.

Klachten

Wat kunt u doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg, dienstverlening of organisatie van de praktijk?

Uw diëtist doet er alles aan om goede zorg te verlenen. Als u toch een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met uw diëtist.

Een klacht die niet onderling kan worden opgelost, kunt u indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris via bemiddeling@quasir.nl. De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing

Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost dan kunt uw klacht indienen bij Geschilleninstantie Zorggeschil (GZ) , via info@zorggeschil.nl . Kijk voor meer informatie op www.zorggeschil.nl. De geschilleninstantie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Hiervoor betaalt u € 50,- als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit € 100,-. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Beëindigen behandeling

De diëtisten van W.K. Schreuder-Stokdijk mogen ten alle tijde maatregelen treffen of de behandeling afbreken wanneer grenzen door de cliënt en/of opdrachtgever worden overschreven. Hierbij valt te denken aan gewelddadig gedrag, inbreuk op het privéleven van de diëtisten van W.K. Schreuder-Stokdijk, ongewenste intimiteiten, diefstal etc.

NB : Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is verkrijgbaar bij uw diëtist.